Medlemsbetingelser
 
Betingelser for medlemskab i Fitness Salbrovad
 
§1 Medlemskabet:
Et medlemskab er personligt og kan ikke bruges af andre end medlemmet. Ved misbrug af medlemskortet opkræves et gebyr på 500 kr. 
For at kunne fastslå medlemmets identitet, opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger.
Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Fitness Salbrovad.
Det er medlemmets ansvar, at Fitness Salbrovad til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.
 
§2. Nøglebrik: 
Mister eller beskadiger et medlem sit nøglebrik, skal det straks meddeles til Fitness Salbrovad, som udfærdiger en ny nøglebrik mod betaling af den til enhver tid gældende pris.
 
§3. Varighed:  
PBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, der fortsætter indtil de opsiges i henhold til §8.
 
Betaling for medlemskab er inklusiv den moms, som Fitness Salbrovad betaler for medlemmets adgang til motionsredskaber o. lign.
 
§4. Brugeransvar:
Ødelægges udstyr eller foretages der misrøgt af Fitness Salbrovads udstyr er skadevolderen fuld ansvarlig for betaling for udbedring af skaderne.
 
§5. For sen betaling:
Hvis der ikke betales rettidigt spærres din nøglebrik automatisk.
 
§6. Prisændringer:
Evt. prisændringer vil blive offentliggjort i hallen og på vores Facebook gruppe.
 
§8. Opsigelse af løbende medlemskaber:
Kan ske løbende, men forudbetales abonnementer refunderes ikke for den igangværende periode. Skal gøres minimum 30 dage inden abonnementets udløb. Opsigelse foretages på www.salbrovadhallen.dk
 
§10. Helbredstilstand og personskader:
Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende bør konsultere en træningsvejleder inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fitness Salbrovad. Fitness Salbrovad tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følger af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.
 
§ 11. Værdigenstande:
Fitness Salbrovad bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.
 
§12. Ordensregler: 
Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af Fitness Salbrovads personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning.
 
§14. Fitness Salbrovads opsigelse af medlemmer:
Fitness Salbrovad kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af Fitness Salbrovad opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt Fitness Salbrovad ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse at de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, gentagne udlån af medlemskort og racistiske udtalelser i Fitness Salbrovad.
 
§15. Ændring af medlemsbetingelser: 
Fitness Salbrovad kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 75 dage. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 8. Fitness Salbrovad har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.
 
§16. Børn under 15 år:
Børn under 15 år kan ikke købe medlemskab af Fitness Salbrovad. Børn mellem 10 og 15 år har adgang til Fitness Salbrovad og kan anvende maskinerne, dog kun når de er i følgeskab med en forældre, som er medlem af Fitness Salbrovad. Det er forælderen som har ansvaret for træningen, og barnet skal vige, såfremt der kommer et andet medlem, der ønsker at benytte maskinen. 
Børn under 10 år må ikke anvende maskinerne i Fitness Salbrovad. De må opholde sig i Fitness Salbrovad såfremt de opholder sig roligt, og er i følgeskab med et betalende medlem.
 
§17. Midlertidig lukning af Fitnessrummet:
I tilfælde af større arrangementer i hallen, kan bestyrelsen beslutte at Fitness Salbrovad  lukkes nogle få timer. Dette kan fx være i forbindelse med afholdelse af koncerter eller lign. i hallen. 
Lukning vil blive offentliggjort på hjemmesiden med min. en uges varsel.