Vedtægter

Den selvejende institution Salbrovadhallen af 1991

§ 1

Institutionens navn er SALBROVADHALLEN AF 1991. Dens hjemsted er Salbrovad, i Assens Kommune og den er selvejende.

 

§ 2

Institutionen har til formål at drive en hal og forsamlingslokale i Salbrovad, beregnet til benyttelse af egnens beboere og foreninger til idræt, kulturelt arbejde og andre almennyttige anliggender.

Bestyrelsen kan endvidere med henblik på at opnå den bedst mulige indtægt, udleje hallen og forsamlingslokalet til formål, der ikke har direkte tilknytning til egnen.

 

§ 3

Den til bygningen nødvendige kapital er tilvejebragt ved medlemstegning og indsamling mellem egnens beboere og de dertil knyttede selskaber og foreninger, samt ved belåning af ejendommen.

 

§ 4

For så vidt der ved institutionens drift efter afskrivning fremkommer overskud, der ikke er medgået til udligning af underskud fra tidligere år eller til henlæggelse og istandsættelse, fornyelse og vedligeholdelse m.v., eller til imødegåelse af eventuelt fremtidigt underskud, kan det anvendes til ekstraordinære afskrivninger, modernisering eller udvidelse af bestående bygninger.

De, institutionen tilhørende, midler skal indsættes i bank- eller sparekasse lydende på institutionens navn eller anbringes i sådanne værdipapirer, i hvilke umyndiges midler kan anbringes.

 

§ 5

Som medlemmer optages enhver borger, foreninger og selskaber, der er interesseret i institutionens arbejde eller har tilknytning til hallen.

Medlemmerne har ingen andel i institutionens formue eller i eventuelt overskud, der alene tilfalder institutionen. De hæfter ej heller for gæld eller eventuelt driftsunderskud.

 

§ 6

Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed. Vedtægtsændringer og salg af fast ejendom kan kun vedtages på en generalforsamling, hvori dette er opført på dagsordnen. Forslag herom skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om institutionens opløsning skal vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af institutionens midler, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til sportslige, kulturelle og andre almennyttige formål i Salbrovad og omegn.

Beslutningen træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog kræver vedtægtsændringer og salg af fast ejendom tilslutning af 2/3 af de fremmødte personer.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal.

Over det på generalforsamlingen passerede og vedtagne føres protokol, der underskrives af dirigenten.

Skriftlig afstemning skal foretages, når dirigenten eller mindst 3 personer stiller krav herom.

 

§ 7

Generalforsamlingen er åben for alle. Enhver borger over 16 år har én stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved bekendtgørelse sker ved opslag i lokalområdet samt ved opslag i hallen og på hjemmesider med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden angives i bekendtgørelse.

 

§ 8

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Salbrovad. Dagsordenen skal omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning
  3. Regnskab
  4. Budget
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, jvf. dog § 6.

 

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 50 personer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter begrundet anmodning herom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes og afholdes efter samme retningslinjer som ordinær generalforsamling.

 

§ 10

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, og er på valg efter tur, henholdsvis 2(1) og 3(2) hvert år, første gang ved lodtrækning.

Bestyrelsen sørger selv for konstituering

På generalforsamling vælges 2 suppleanter.

 

§ 11

Bestyrelsen har den daglige ledelse af institutionen. Den ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale og drager omsorg for, at udlejning og benyttelse af hallen sker med fornøden hensyntagen til de deri interesserede.

Bestyrelsen affatter regulativ indeholdende direktiver for hallens drift og benyttelse.

Bestyrelsen er bemyndiget til at meddele speciel fuldmagt til enkeltpersoner.

 

§ 12

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anser det for påkrævet. Dens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3(2) medlemmer er til stede. Over det på møderne forhandlede føres et referat, som godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde.

 

§ 13

Institutionens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Driftsregnskab og status indleveres til bilagskontrollanter senest 15. februar. Disse afleverer det senest 14 dage efter modtagelsen til bestyrelsen i kontrolleret stand.

Regnskabet vil derefter være at fremlægge til eftersyn for medlemmer på et for disse let tilgængeligt sted.

 

§ 14

Institutionens regnskab gennemgås af 2 bilagskontrollanter, der vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur, 1 hvert år,

Første gang efter lodtrækning.

Desuden vælges en suppleant

 

§ 15

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand, eller i dennes fravær næstformanden, hver i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem, jvf. dog § 6.